Wiskunde

WISKUNDE

1. Waarom is WISKUNDE een belangrijk vak?

Wiskunde is een basisvak dat als een rode draad doorheen het schoolcurriculum van iedere leerling loopt, en start in de eerste kleuterklas om te eindigen in het laatste jaar humaniora. Het is een opbouwend vak waarin het principe van “spiral learning” (het herhalen van leerstof uit voorgaande jaren) doorheen alle studiejaren wordt gehanteerd.

Het is ook een “taal” voor de exacte wetenschappen: vooral in de hogere jaren worden wiskundige principes in fysica, chemie, biologie en aardrijkskunde veelvuldig gehanteerd. Binnen onze school vertaalt dit zich in een hechte samenwerking tussen de leraren wiskunde en wetenschappen, zodat thema’s en contexten binnen de verschillende vakdisciplines niet fragmentarich en als ‘losse’ onderdelen worden aangeboden maar op elkaar worden afgestemd en door de leerlingen worden ervaren als raders van één samenhangend geheel.

Naast kennis wordt er in het vak wiskunde ook sterk gewerkt op het ontwikkelen van specifieke vaardigheden zoals:

 1. abstract redeneren en argumenteren (leerlingen leren een wiskundige redenering opbouwen)
 2. een kritische houding aannemen (bij iedere stap in een bewijs wordt de reflex aangeleerd om de stap te verklaren)
 3. probleemoplossend denken (complexe problemen proberen op te lossen)
 4. nauwkeurig zijn (formele wiskundetaal hanteren)
 5. doorzettingsvermogen vergroten (andere oplossingsmethode(s) inzetten als een eerdere strategie faalt)

De wiskundige kennis en vaardigheden aangeleerd op het KAD vormen een basis voor hogere studies (hogeschool, universiteit): vervolgopleidingen steunen vaak sterk op de wiskundige kennis van het secundair onderwijs en ook opleidingen buiten het domein van de exacte wetenschappen hebben vaak een wiskundige component.  

2. Hoeveel uur wiskunde biedt onze school aan?

In het derde en vierde middelbaar (de tweede graad) zijn er studierichtingen met 4 lestijden wiskunde en richtingen met 5 lestijden wiskunde per week. Ook in het vijfde en zesde middelbaar (de derde graad) vind je duidelijke verschillen: er zijn richtingen met 3, 5 lestijden en 7 lestijden per week.

3. Wat is het verschil tussen 3, 4, 5 en 7 uur wiskunde?

Hoe meer uren wiskunde per week in het curriculum, hoe meer leerstofonderdelen die behandeld worden. Maar er is nog meer! Er zijn verschillen in

 1. diepgang
 2. moeilijkheidsgraad
 3. inzicht
 4. parate kennis
 5. lesrendement.

Het mag duidelijk zijn dat hoe meer lestijden wiskunde per week worden aangeboden, hoe meer diepgang en inzicht er van de leerlingen wordt verwacht. In richtingen met veel uren wiskunde wordt de basisleerstof sneller uitgewerkt en wordt er meer getraind op zelfstandigheid. In die richtingen is het abstractieniveau veel hoger (meer stellingen en bewijzen, verder en dieper redeneren, ...) dan in deze met minder wekelijkse uren wiskunde.

Verder kunnen leerlingen in de derde graad hun pakket wiskunde zelf aanvullen: leerlingen met standaard 3 lestijden wiskunde kunnen opteren voor een extra keuzepakket van 2u. Leerlingen met 5 of 7 lesuren wiskunde kunnen hun kennis en vaardigheden verder uitdiepen in het keuzevak “Wetenschappelijke Vaardigheden”, dat deels ingevuld is met wiskunde.

4. De leerstof verwerken en de verwerking testen

Huiswerk (oefeningen maken) is een groot onderdeel bij de leerstofverwerking. Ook hier kan je stellen dat hoe meer lestijden wiskunde een studierichting telt, hoe meer huiswerk de leerling krijgt. Een aangenaam en veilig leerklimaat tijdens de lessen wiskunde zorgt ervoor dat iedere leerling maximaal kan opletten en participeren aan het leerproces: leerlingen worden aangemoedigd om mee te denken en te redeneren tijdens de opbouw van de leerstof.

Op taken en toetsen wordt door de leerkracht zorgvuldig nagegaan hoe ver de leerling in zijn verwerkingsproces staat. Feedback en eventuele remediëring volgen na de taak/toets. Uit fouten leer je: interactie tussen leerkracht en leerling(en) na evaluaties is op het KAD geen lege doos.

Examens wiskunde zijn identiek voor leerlingen die hetzelfde leerplan volgen. Voorbereidend aan de examens is er steeds een “Wiskundecafé” waarbij oudere leerlingen jongere leerlingen helpen bij de examenvoorbereiding.

5. Het team

Op onze school vormen alle leerkrachten wiskunde een hecht team: de vakgroep wiskunde. Regelmatig overleg zorgt voor een intensieve samenwerking tussen de leerkrachten.

6. Kwaliteitsbewaking

Het KAD monitort al haar studierichtingen op kwaliteitsbewaking.

Binnen de hechte en solide vakgroepgroepwerking wiskunde vertaalt zich dit o.m. door :

 1. het gezamenlijk ontwikkelen van het cursusmateriaal voor alle leerlingen van de 2e en 3e graad, zodat de leerstof logisch opgebouwd wordt over de studiejaren heen en volledig conform is aan de leerplannen wiskunde van het GO!
 2. gelijkvormigheid in het evalueren van taken, toetsen en examens
 3. het door alle leerkrachten hanteren van een uniforme symbolentaal
 4. het gezamenlijk organiseren van een wekelijks remediëringsmoment voor de 2de graad en een Wiskundecafé ter voorbereiding van elke examenperiode
 5. een zorgvuldig uitgebalanceerd nascholingsbeleid
 6. bevraging van leerlingen over het vak
 7. deelname aan wedstrijden zoals de Vlaamse wiskundeolympiade
 8. het organiseren van themadagen zoals de Pi-dag en vakgebonden uitstappen zoals UniMath
 9. opvolging van de studieloopbaan van onze oud-leerlingen (OLB)