Ouderraad

Op vraag van directie en ouders werd de in oktober 2014 opgerichte ouderwerking MAD - KA op 01 september uitgebreid met ouders van Basisschool Atheneum, tot één gemeenschappelijke oudervereniging. De ouderraad is op onze campus geen lege doos maar daadwerkelijk een forum en inspraakorgaan waarin ouders de kans krijgen om te overleggen met elkaar, met de schoolleiding en met het personeel.

Centraal staan de belangen van de leerlingen die de ouderraad zo goed mogelijk probeert te behartigen. Zij doet dit door:

  • mee te denken over het te volgen beleid van de school
  • de school te adviseren
  • thema avonden te organiseren over bepaalde onderwerpen
  • mee te denken over onderwijskundige ontwikkelingen (bijvoorbeeld internet en privacy)
  • inhoudelijke en logistieke ondersteuning te bieden/initiatieven te nemen bij activiteiten die bijdragen aan een goed schoolklimaat zoals de jaarlijkse triatlon, de open dag, het spaghettifestijn van MAD, schoolfeesten, de studienocturne en beroepenbeurs, nieuwjaarsreceptie voor de ouders, …