Onze troeven

 • Anders

Binnen de regio Dendermonde zijn wij de enige ASO-school van het GO!, Onderwijs van de Vlaamse gemeenschap. Wij bieden ook enkel doorstroomrichtingen aan. Ons uniek pedagogisch project is geënt op de basisideeën en grondbeginselen waar het GO! voor staat: elke leerling die aan ons wordt toevertrouwd zo optimaal mogelijk begeleiden in zijn intellectuele en persoonlijke ontplooiing en in zijn ontwikkeling naar samenleven in diversiteit en harmonie. Intellectueel uitdagen, kennisverwerving , groeien naar zelfstandigheid, kritisch leren zijn, betrokkenheid stimuleren, ruimte scheppen om de eigen persoonlijkheid en creativiteit in denken en handelen te ontplooien,… vormen onze dagdagelijkse leidraad.

 • Bereikbaarheid - Beschikbaarheid

Het KAD is niet alleen letterlijk gemakkelijk bereikbaar - op 5 minuutjes stappen ben je vanaf het station Dendermonde te voet op school. Beschikbaarheid, open communicatie en toegankelijkheid zijn voor ons geen loze woorden, noch voor onze leerlingen, noch voor onze ouders, noch voor onze personeelsleden, noch voor bezoekers. Telefonisch, via e-mail of de co-account van Smartschool, tijdens een persoonlijk onderhoud, oudercontact, infomoment of tijdens informele ontmoetingsmomenten, … onze deur staat altijd open voor dialoog.

 • Cultuurcel "Avondgasten"

Cultuurparticipatie vinden wij belangrijk. Maandelijks worden er binnen en buiten de lesuren, culturele activiteiten, zoals muziek-, toneel- en dansvoorstellingen, georganiseerd voor de geïnteresseerde leerlingen en leraren. Wij hebben hiervoor een cultuurconvenant afgesloten met CC Belgica. Daarnaast verschijnt maandelijks het KAD-cultuurkrantje.

 • Democratisch participatieve school

Inkijk. Inzicht. Inspraak.

School maken we samen! Onze school is een democratische school. Bijgevolg worden alle actoren – directie, leerlingenbegeleiding, vakleerkrachten, ouders, leerlingen, secretariaatsmedewerkers en meester- vak- en dienstpersoneel - uitgenodigd om actief een bijdrage te leveren tot de uitbouw van ons pedagogisch project.

Op schoolniveau geven wij dit o.a. vorm binnen de overlegstructuren van het pedagogisch college – een democratisch verkozen vertegenwoordiging van de personeelsleden die zich samen met de directie en het middenkader buigt over allerlei pedagogische topics die dan in een latere fase worden afgetoetst en/of geïmplementeerd tijdens personeelsvergaderingen en pedagogische studiedagen.

Op leerkrachtenniveau gebeurt dit tijdens (vakoverschrijdende)vakgroepwerking en in diverse werkgroepen.

Bij de leerlingen krijgt dit vorm in de leerlingenraad en de vijfdes- en zesdesraad.

Ouders participeren o.a. via de oudervereniging en de schoolraad waar zij de directie bijstaan en adviseren bij de beleidskeuzes.

De open en vlotte samenwerking binnen het team, met de ouders (ouderraad), de leerlingen (leerlingenraad) en met de stad dragen bij tot het democratisch karakter van het KAD.

 • Eéntalig, tweetalig, drietalig, ... bij ons is het MEERTALIG!

‘Talen openen het venster van de wereld’.

Onze school trekt resoluut de kaart van de meertaligheid en neemt hiervoor talrijke initiatieven, ook in de niet-talen klassen!

Het T@@l&d-project, een taaloverschrijdend project in 3 & 4 Economie/Latijn Talen, waarin werkplekleren en competentiegericht onderwijs aan bod komen, moedigt leerlingen aan om een positieve keuze te maken voor een taalrichting.

In het 5e jaar nemen alle leerlingen een taalbad tijdens een bezoek aan Lille.

T@@l&nd kent een vervolg in het 5e en 6e jaar onder de vorm van Fr@ngels waarbij projecten kaderend in het specifiek gedeelte van de Talenopleiding in het Frans en het Engels worden aangeboden.

Al onze vijfdejaars oefenen hun Engels dan weer tijdens een vijfdaagse in London en Oxford.

De 3e graad Talen breidt daarenboven het hele jaar door haar kennis en vaardigheden van de Franse taal uit via mail, skype en live-ontmoetingen met de jaargenoten van onze uitwisselingsschool ‘Athenee Royal de Waterloo’.

Ook blijven wij AL onze leerlingen uitdagen en prikkelen door deel te nemen aan schrijf-, vertaal-, debat- en spreekwedstrijden zoals de Junior Journalistenwedstrijd van het Davidsfonds, Juvenes Translatores, Olyfran, …

Vanaf het schooljaar 2020-2021 is onze school officieel een CLIL-school.  CLIL, Content and Language Integrated Learing, is een vorm van meertalig onderwijs waarbij een niet-taalvak in een andere taal dan het Nederlands wordt aangeboden.

In de aanvangstfase zullen in de 2e graad de vakken Geschiedenis en Islamitische godsdienst in respectievelijk Engels en Frans worden onderwezen.  Vanaf schooljaar 2021-2022 staan ook wiskunde en fysica     op de lijst om in een andere doeltaal te worden gegeven.

        *  Fortengordel: de groene campus

Onze campus wordt omzoomd door de groene oase van de ‘fortengordel’ van Dendermonde en beschikt zelf , naast een grote, nieuw aangelegde speelplaats ook over enkele gras- en sportvelden. Ook ons internaat is ingepland in een groene oase van rust, gelegen aan de andere zijde van de forten en op wandelafstand van de school

 • Geïntegreerde werkperiode (GWP)

Een doordachte opbouw in de organisatie van de GWP's betekent een absolute meerwaarde:

  • in het 3de jaar: poolgerichte kennismakings GWP in Tongeren (Latijn-Talen en Latijn-Wetenschappen), Brussel (Economie-Talen en Economie-Wetenschappen), Antwerpen (Humane Wetenschappen) en Hoge Rielen ( Wiskunde-Wetenschappen)
  • in het 4de kaar: sportieve GWP in Nederland met bijzondere aandacht voor sociale vaardigheden
  • in het 5de jaar: GWP Londen & Oxford met focus op Engelse taalvaardigheidsontwikkeling, cultuur en poolgerichte activiteiten
  • in het 6de jaar: Retoricareis naar Polen.
 • Herinneringseducatie

Onverdraagzaamheid, racisme en gebrek aan respect hebben eerder Europa geteisterd. Al dat leed mag niet vergeten worden. Een bezoek aan de slagvelden van WO I, Ieper en het In Flanders’ Fields Museum behoren daarom tot de vaste extra muros activiteiten.

 • ICT & Infrastructuur

Onze school beschikt over vier goed uitgeruste laboratoria en preparatielokalen, twee eigen sportzalen waarvan 1 met functioneel podium, drie moderne multimedialokalen, multimedia computers die permanent ter beschikking van de leerlingen staan, tablets, … Al onze lokalen zijn voorzien van een beamer en de school is uitgerust met een draadloos netwerk.

Met hun persoonlijke login en toegangscode krijgen de leerlingen, via om het even welke PC, tablet of persoonlijke smartphone, toegang tot dit netwerk en het web. Al onze leerlingen beschikken over een gratis Office 365 account. Via ons digitaal leerplatform (Smartschool) maken we onze leerlingen vertrouwd met de ICT-technologie en zijn de ouders dagdagelijks op de hoogte van het reilen en zeilen van hun kind via de digitale agenda en het digitaal puntenboek. Informatie wordt aan leerlingen ook in real time op een display in de polyvalente zaal weergegeven.

 • Jeugd van tegenwoordig

Tijden veranderen maar ‘de jeugd’ blijft ‘de jeugd’. Nieuwsgierig, beweeglijk, avontuurlijk, idealistisch, haar eigen weg zoekend… met vallen en opstaan. Een school die haar jeugd écht wil begeleiden in de complexe tijden van vandaag kan dit alleen realiseren wanneer haar pedagogisch project met pit wordt gedragen door een hecht en ervaren team dat openstaat voor vernieuwing en de uitdagingen van deze tijd maar ook op geregelde tijdstippen zichzelf en haar werking evalueert. Kinderen boeien en enthousiasmeren om zichzelf intellectueel te ontplooien en hun plaats te vinden in onze maatschappij is onze uitdaging. Altijd. Elke dag opnieuw.

 • Kinderen zijn geen lastdieren: leerlingenkastjes

Leerlingen hebben de neiging om altijd heel (té) veel mee te zeulen naar school. Een te zware boekentas is echter bijzonder belastend voor de rug. Om hieraan tegemoet te komen kan men een kluisje huren waarin men persoonlijke spullen veilig kan opbergen. Deze zijn toegankelijk voor- en na schooltijd en tijdens de pauzes.

 • Leerlingenbegeleiding - Leerlingenvolgsysteem

Elke leerkracht op onze school is sowieso een “groene” leerkracht. De leerlingen kunnen voor hun socio- en emotionele problemen ook steeds terecht bij de leerlingenbegeleider. Onze school maakt daarenboven werk van een actief beleid rond leerstoornissen en zet ook in op studieoriëntering. Er is ook maandelijks overleg met het CLB.

Van elke leerling stellen wij een pedagogisch dossier samen binnen het leerlingenvolgsysteem. Hierdoor kunnen we nauwlettend de onderwijsloopbaan, de ontwikkeling en de evolutie van de individuele leerling in kaart brengen.

 • Medische en psycho-sociale begeleiding

We doen een beroep op de expertise van het CLB (centrum voor leerlingenbegeleiding) wanneer wij problemen detecteren waar we zelf geen passende remediëring voor vinden. Maandelijks overlegt de cel leerlingenbegeleiding om een optimale opvolging te garanderen. De eigen werkgroep leerstoornissen zorgt voor meer begrip, aandacht en ondersteuning van leerlingen met een leerstoornis. Daarnaast staat op niveau van onze scholengroep een professioneel team van ondersteuners klaar om onze leerlingen en leerkrachten te begeleiden.

 • Nice to be here!

Lachende mensen leven langer’. Veel lachen zou een positief effect hebben op onze gezondheid. Ook leerlingen hebben er baat bij zich goed te voelen. Pas wanneer iemand zich goed in zijn vel voelt, komt er ruimte vrij om te leren. Het welbevinden van onze leerlingen, maar ook van al onze personeelsleden, is voor het KAD een topprioriteit.

 • Onderwijsloopbaanbegeleiding

Onze school zet sterk in op een vlotte doorstroming naar het hoger onderwijs en voert hieromtrent een actief beleid waaronder de organisatie van een vraaggestuurde studienocturne, infosessies op VUB, HUB en HoGent, deelname aan Dreamday, SID-in, voorbereiding op het ingangsexamen geneeskunde, ….

 • Projecten

Wij hebben een rijke traditie in het aanbieden van een brede vorming via tal van zinvolle projecten en extra-muros activiteiten in binnen- en buitenland. Daarenboven moedigen we onze leerlingen aan om deel te nemen aan allerlei olympiades (wiskunde, Latijn, moderne vreemde talen, filosofie, Slimste school van Oost-Vlaanderen, …), debatten en essaywedstrijden. Het is belangrijk dat jongeren ambitieus zijn en kunnen inschatten hoever ze staan ten opzichte van leeftijdsgenoten. Het is een troef om je sterktes en zwaktes snel te leren kennen. Zo wint men aan zelfvertrouwen.

Projecten als de KaZet (schoolkrant), onze toneelkringen TONGO en LAST (Leerlingen Atheneum Spelen Toneel) moedigen de creativiteit, de verantwoordelijkheids- en ondernemingszin aan.

Door deel te nemen aan de gedichtendag, dag van de Europese talen, Dreamday, alsook door in te spelen op de actualiteit, door politieke debatwedstrijden, KRAS en andere initiatieven willen wij onze leerlingen boeien voor wat er vandaag de dag leeft.

 • 'Quanta costa?' - de maximumfactuur

Ook al gaan we omzichtig te werk, onderwijs is niet gratis. Toch proberen we bij alles wat we ondernemen steeds democratische prijzen te hanteren. Doordat ons geëngageerd team zelf heel wat initiatieven neemt, slagen we er jaar na jaar in boekenleengeld en de kosten verbonden aan uitstappen en GWP’s aanzienlijk te drukken.

 • Remediëring - leren leren - studiebegeleiding

Alle leraren besteden aandacht aan het aanleren van de juiste studiehouding. Bovendien kunnen de leerlingen op maat door de leerling- en leerbegeleiders, studiebegeleiding krijgen onder de vorm van remediëringslessen ‘leren leren’ en zijn individuele leraren, indien nodig/wenselijk, steeds bereid om op vrijwillige basis extra ondersteuning te bieden bijvoorbeeld tijdens een middagpauze of lesvrij moment.

Een lessenreeks rond faalangst, een ziekte van deze tijd, zit eveneens in het aanbod.

 • Schoolrestaurant

Op onze school is het ook mogelijk om voor warme maaltijden te kiezen. Er is ook dagelijks keuze uit een assortiment in huis bereide broodjes en soep.

 • Trust

Jongeren zijn in volle lichamelijke en emotionele ontwikkeling. Dat maakt hen (soms) kwetsbaar. Soms zitten ze ergens mee en hebben ze nood aan een luisterend oor van een leeftijdsgenoot. TRUST, een team van gemotiveerde vertrouwensleerlingen - die hiervoor een vorming hebben genoten - staat dan voor hen paraat!

 • Unieke studierichtingen en een evenwichtig studieaanbod

Het KAD biedt een waaier aan studierichtingen aan. Twee opleidingen met 7 uur wiskunde, 2 met 5 uur wiskunde, 3 met 4 uur Latijn, 2 met economie en humane wetenschappen. Op het KAD kan je ook de - voor onze regio - unieke studierichting economie-wetenschappen met 5 uur wiskunde volgen en binnen het studiegebied economie-talen, Latijn-talen en Humane wetenschappen is er de mogelijkheid om in de 3e graad te kiezen tussen de opties 'talen' en 'wiskunde plus'. 

Ons lestijdenpakket maakt het daarenboven mogelijk dat de studierichtingen voor de meeste vakken gescheiden les hebben, waardoor wij nog meer kunnen inzetten op kwaliteitsgericht werken. Vanaf het schooljaar 2021-2022 verruimen en vernieuwen we ons onderwijsaanbod. 

 • Vriendenkring

De vriendenkring is nauw betrokken bij de school en sponsort jaarlijks verscheidene activiteiten en aankopen van lesmateriaal of uitrusting. Ook levert zij een bijdrage bij het boekenleengeld.

 • Wetenschappen

Het KAD heeft een hart voor wetenschappen. De lessen chemie, natuurkunde en biologie worden gegeven in vier eigentijdse laboratoria en preparatielokalen met ondersteuning van ICT. Uitstappen naar IMEC, werkplekleren in Bastion en tijdens didactische workshops aan de VUB, UA en UGent, het buitengewone didactische materiaal en de expertise van het team, dragen bij tot de uitstekende reputatie die het KAD geniet.

 • Geen X, Y, Z op het KAD!

Een leerling is bij ons geen anonieme letter uit het alfabet of een van de vele nummers uit een lange rij. Wij zijn een school met een gemiddelde grootte, groot genoeg om een brede waaier aan opleidingsmogelijkheden aan te bieden en zo aan ieder talent maximale ontplooiingskansen te bieden, klein genoeg om iedere leerling te kennen.

Het KAD is één grote familie: de jongste leerlingen worden, door het uniek peter- en meterschap project, reeds bij het begin van het schooljaar onder de vleugels genomen van de laatstejaars en er zijn gedurende het schooljaar heel wat ‘verbroederingsmomenten’ tijdens klasoverstijgende sportinitiatieven en intra en extra muros activiteiten. Nieuwe leerlingen worden niet aan hun lot overgelaten, maar worden actief begeleid om zo een vlotte integratie te verzekeren.

Ieder mens is verschillend. Dit brengt soms problemen met zich mee, maar problemen kunnen uitgepraat worden en leerlingen worden gestimuleerd om actief te luisteren en oplossingen te zoeken.

Zo willen wij, het Pedagogisch Project van het GO! getrouw, iedere leerling alle kansen bieden op een optimale ontwikkeling, een ontwikkeling die niet leidt tot nivellering en standaardisering, maar die gedifferentieerd is naar ieders talent en competenties.