100-dagen

Het Pedagogisch Project van het GO!, waarop ons eigen pedagogisch project is geënt, engageert zich voor opvoedend onderwijs dat de ontplooiing van de totale persoon vooropstelt. Musisch-creatieve vorming maakt hier een integraal deel van uit. Hierdoor leren jongeren de wereld om zich heen en de eigen innerlijke belevingswereld intensiever te beleven, te begrijpen en ervan te genieten. Ze ontdekken de vele mogelijkheden om op een authentieke en originele manier uiting te geven aan hun gevoelens, aan hun ervaringen en aan wat hen beroert. Het opent daarenboven een perspectief van waarden dat het objectieve overstijgt.

Musisch-creatieve vorming heeft vele gezichten op het KAD. Eén ervan is de grote (groots opgezette) 100-dagen show van de zesdes die traditioneel doorgaat de laatste vrijdag voor de paasvakantie en die tweemaal wordt opgevoerd: eenmaal voor ouders en familieleden, eenmaal voor alle leerlingen en personeelsleden van de school, inclusief leraren van onze middenschool. Vanzelfsprekend wordt niets aan het toeval overgelaten. De leerlingen gaan te werk volgens de principes van het projectmanagement: bepalen van de scope, planning van de verschillende fasen en deelprojecten, uitvoering, opvolging, beëindiging en evaluatie. Teamwork en overleg (ook met de brede achterban) staan hierbij centraal. De school (in de gedaante van een ‘meter’ en een ‘peter’) houdt een oogje in het zeil, en staat bij wanneer nodig/wenselijk, maar laat vooral het heft in handen van de leerlingen zelf. Al doende leert men!

De voorbereiding start reeds het jaar voordien bij de verkiezing van de vijfdesraad. Deze democratische vertegenwoordiging van alle vijfdejaars legt door een goed doordacht actieplan het (financieel) fundament voor de optimale uitwerking/uitvoering van het 100-dagenproject in het zesde jaar. Fuiven, quizavond, eetfestijn, filmnamiddag, donutverkoop, … de acties volgen elkaar op en zorgen niet alleen voor een mooie spaarpot maar verdiepen de hechte vriendschapsband tussen de leerlingen.

In het zesde jaar verandert de vijfdesraad niet alleen van naam (zesdesraad), maar wordt er op twee sporen verder gewerkt: het fundraising luik loopt door en er komt een creatief luik bij: het inhoudelijk vormgeven van de 100-dagen show. Een regisseur, technische crew, … wordt democratisch aangeduid en steekt van wal.

De drie uur durende show die uiteindelijk op de planken wordt gezet, bestaat uit een mix van filmpjes, dans, zang, live muziek, toneel, stand up comedy, … Niet alleen voor maar ook achter de schermen dragen ALLE laatstejaars naar best vermogen hun steentje bij om van de 100-dagen show hét orgelpunt van het jaar van te maken. De opbouw van de decors, het maken van de kostuums, het verzorgen van belichting en geluid, … werkelijk elk facet dat met een dergelijke productie te maken heeft wordt in handen genomen door een zesdejaars.

En dat de show gesmaakt wordt bewijzen niet alleen de enthousiaste reacties van jong en oud … dat vele oud-leerlingen jaar na jaar komen afgezakt om ‘de nieuwe versie’ bij te wonen spreekt boekdelen! De feestzaal van het Atheneum is dan ook tot de nok gevuld!