GOK-beleid

Onze school maakt werk van gelijke kansen op uitstekend onderwijs voor álle leerlingen, ongeacht studiejaar en studierichting. Daarom streven we er met het hele schoolteam naar om alle leerlingen dezelfde optimale mogelijkheden te bieden om te leren en zich te ontwikkelen: uitsluiting, sociale scheiding en discriminatie willen we tegengaan.

Omdat deze gelijke kansen het best gedijen in een cultuur van ondersteuning en inspanning, heeft onze school een gelijke-onderwijskansenbeleid (GOK) geënt op de doelstellingen van het decreet Gelijke Onderwijskansen van de Vlaamse Gemeenschap. Ons beleid omvat twee luiken:

  • doorstroming en oriëntering
  • taalbeleid

Het snel detecteren en verhelpen van leerproblemen bij leerlingen, het scheppen van een aangenaam leerklimaat, het betrekken van leerlingen én ouders bij het schoolgebeuren zijn de pijlers waarop het GOK-beleid op onze school rust.

DOORSTROMING EN ORIENTERING

In de praktijk wordt dit luik van het GOK-beleid op diverse manieren gestalte gegeven.

We starten bij de overgang van de eerste naar de tweede graad. In de maand mei organiseren we een uitgebreide infoavond voor toekomstige derdes en hun ouders. In combinatie met een studierichtingprofilering zou dit bij aanvang van de tweede graad moeten zorgen voor een correcte keuze.

De polen-GWP bij het begin van het derde jaar is een uitstekend moment om de kernleerkrachten en de gekozen studierichting beter te leren kennen. Het inschakelen van meters en peters - zesdejaars die als ‘ervaringsdeskundigen’ mee instaan voor de vormgeving én begeleiding – is hierbij een troef en bewijst al jaren zijn meerwaarde voor de derdejaars gedurende het volledige schooljaar.

Om de leerlingen nog meer vertrouwd te maken met de eigenheid van de gekozen studierichting worden er in de loop van het derde én vierde jaar profileringsinitiatieven genomen onder de vorm van poolgebonden projecten, uitstappen, workshops intra en extra muros, deelname aan wedstrijden enz. We werken hiervoor samen met externe partners uit de bedrijfswereld, non profit sector, hogescholen en universiteiten. Deze initiatieven kennen trouwens een vervolg in het 5e en 6e jaar.

Op het einde van de tweede graad is er opnieuw een infomoment waarin de studierichtingen van de derde graad worden toegelicht. Leerlingen van het 5e en 6e jaar worden hierbij als ‘ervaringsdeskundigen’ ingeschakeld.

Om onze leerlingen zo optimaal mogelijk te oriënteren naar het vervolgonderwijs wordt er in de derde graad volop ingezet op ‘keuzerijp maken’. Dit gebeurt onder de vorm van een evenwichtig opgebouwd verkennings-/keuzetraject. Dit start bij aanvang van het vijfde en eindigt op het einde van het zesde jaar. Het wordt voor een groot deel door de leerlingen zelf (aan)gestuurd. Diverse bezoeken aan hogescholen en universiteiten, SID-in, lezingen en bedrijfsbezoeken worden afgewisseld met initiatieven ‘op maat’ zoals de vraaggestuurde studienocturne, meeloopdagen tijdens Dreamday, …

TAALBELEID

‘Een goede kennis van de taal is een hefboom naar succes, en niet alleen op school’. Omdat wij een goede kennis en een correct hanteren van het Nederlands niet alleen cruciaal vinden tijdens de schoolcarrière van onze leerlingen maar dit ook als een belangrijke factor beschouwen voor het al dan niet succesvol doorlopen van het hoger onderwijs – de noodkreet van de hogescholen en universiteiten hieromtrent is ook bij ons niet in dovemansoren gevallen - zetten wij hier als school maximaal op in.

In de tweede graad geven wij dit mede vorm door in alle vakken extra aandacht te besteden aan woordenschatuitbreiding en verzorgd mondeling en schriftelijk taalgebruik.

In de derde graad zetten we hierbij ook de academische taalvaardigheden in the picture.

Initiatieven als ‘Het groot dictee van het KAD’, gedichtendag, deelname aan debat- en schrijfwedstrijden, … maken integraal deel uit van onze schoolcultuur.

Het garanderen van maximale kansen op leren voor elke leerling en dit in een optimale schoolomgeving is een blijvende bekommernis voor het hele schoolteam. Het volledige team is dan ook betrokken bij de uitbouw en concretisering van het GOK-beleid.