Woord vooraf | Activiteiten | Troeven | Gebouw | Leerlingenbegeleiding | Oudercontact | Studiebeurs |
Dagindeling | Schoolrestaurant | Studiekeuze | Studiewijzer | Lessentabellen | Doorstroming | Inlichtingen |
Informatieavond | Schoolfeest | Inschrijvingen | Afhalen boeken |Kosten | Kluisjes | Bereikbaarheid | Internaat | CLB

icoon
 Woord vooraf

 

Beste ouder
Beste (toekomstige) leerling

Het atheneum Dendermonde bereidt leerlingen voor op verdere studie. Daartoe richten wij uitsluitend ASO-studierichtingen in. Ons diploma staat al jaren garant voor succesvol verder studeren.

We varen onder de vlag van het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. Dit betekent dat we een pluralistisch wereldbeeld nastreven en de ruimte, maar ook de grenzen scheppen waarbinnen jongeren zich verstandelijk, cultureel en emotioneel, maar ook relationeel en lichamelijk kunnen ontwikkelen. We helpen hen uit te groeien tot evenwichtige en verdraagzame, maar ook kritische volwassenen met goede sociale vaardigheden en verantwoordelijkheidszin.

Hierbij hanteren we steeds het overlegmodel; open communicatie en transparantie in het beleid zijn dan ook sleutelbegrippen.

In deze brochure vind je naast informatie over de studierichtingen die wij aanbieden heel wat over de dagelijkse praktische organisatie van onze school.

Je kan louter op basis van deze objectieve informatie je keuze maken, maar dit is niet de enige mogelijkheid. Een school kies je ten dele ook op subjectieve gronden. Je goed voelen in een school, weten dat je meetelt en dat je stem gehoord wordt …, dat is even belangrijk als je recht op kwaliteitsvol onderwijs! Onze school investeert dan ook sterk in het welbevinden van zowel leerlingen als personeelsleden.

We hopen dat je de tijd neemt om onze school te leren kennen. Wij maken in ieder geval graag de tijd vrij om in een persoonlijk gesprek antwoorden te zoeken op al je vragen en hopen dat je, net als de duizend andere leerlingen die op de campus onderwijs volgen, voor de troeven van het Atheneum kiest.

 

 

Voor het schoolteam

Gerd De Wit
directeur en
oud-leerling atheneum
28/04/2019

Terug naar de top

 

icoon
 Activiteiten

 

Naast de eigenlijke lessen organiseren we jaarlijks heel wat activiteiten en vakoverschrijdende projecten. Een beperkte greep uit het aanbod van het voorbije schooljaar:

Infoavond derdes, avondgasten, filmforum, GWP’s derdes (Brussel, Gent, Antwerpen), eetavond zesdes, schoolmarathon, ROS (Rijbewijs Op School), verscheidene bedrijfsbezoeken (derde graad), wiskundeolympiade;wetenschappenolympiades, klimaatmarathon, nieuwjaarsreceptie, studiebegeleiding 6des en SID-in, Franse film, een dag in het teken van WO I (Ieper), gedichtendag, ontvangst en bezoek zusterschool Waterloo, Dreamday project, bezoek Hogeschool Gent, ecologisch wateronderzoek, honderddagenshow, GWP Hoge Veluwe (4des), GWP Polen (6des), MEP(Model European Parliament), middeleeuws Dendermonde, GWP Londen (5des), infoavond toekomstige derdes, sportdag, Olympiade Frans, bezoek Europees Parlement, toneelvoorstellingen, musical '40-'45, bezoek stadmuseum en geschiedkundige wandeling door Gent, voorstelling AFS-project, klasreünie, studiebegeleiding leren leren, studienocturne, lezing rond Europa, …

Terug naar de top

 

icoon
 Enkele van onze troeven

 

 • Wij hebben een rijke traditie in het aanbieden van een brede vorming via tal van zinvolle projecten en extra-muros activiteiten in binnen- en buitenland, waaronder een Europees project.
 • Onze school is uitgerust met een modern computernetwerk, meerdere vrij toegankelijke WiFi-zones en twee computerklassen. Alle klassen zijn uitgerust met beamer.
 • Het digitale leerplatform Smartschool is geïntegreerd in de schoolwerking.
 • Onze school participeert jaarlijks succesvol aan heel wat wedstrijden en haalt geregeld mooie resultaten op olympiades voor Latijn, wiskunde, wetenschappen, informatica, filosofie, ...
 • Meerdere moderne multimedialokalen staan ook ter beschikking van leerlingen.
 • We beschikken over tal van communicatiekanalen
 • Onze school maakt werk van een actief beleid rond leerstoornissen.
 • We hebben een sterk uitgebouwde, effectieve leerlingenbegeleiding met studieoriëntering in het belang van de leerling. Op maat en vrijblijvend wordt ook buiten de lessen studiebegeleiding ingericht. Ook een lessenreeks rond faalangst is een mogelijkheid.
 • Op onze school zijn vertrouwensleerlingen actief.
 • De leerlingen vinden binnen de school een uitgebreid studieaanbod met individuele keuzemogelijkheden voor elke leerling (vanaf derde graad).
 • Tal van sportactiviteiten tijdens en buiten de lessen worden elk jaar opnieuw georganiseerd.
 • De vriendenkring is nauw betrokken bij de school en sponsort jaarlijks verscheidene activiteiten en aankopen van lesmateriaal of uitrusting. Ook een bijdrage bij het boekenleengeld is een mogelijkheid.
 • Open communicatie is vanzelfsprekend, leerkrachten en directie zijn toegankelijk.
 • Wij nemen deel aan het Dendermondse interscholenoverleg en hebben het drugsconvenant van de stad ondertekend. Sinds 1999 kent de stad ons het drugspreventielabel toe. Onze school is ook actief betrokken bij het overleg Dendermonde veilige stad.
 • Onze school werd door de onderwijsinspectie in 2011 doorgelicht en kreeg onmiddelijk een onvoorwaardelijk gunstig advies. Dit geldt tevens voor elke doorlichting in het kader van de GOK-werking.
 • Onze school zet sterk in op een vlotte doorstroming naar het hoger onderwijs en voert hieromtrent een actief beleid waaronder de organisatie van een studienocturne.
 • Informatie stroomt vlot door naar de ouders, die onder andere alle evaluaties via het digitale leerplatform kunnen opvolgen.
 • Onze school organiseert heel wat informele contactmomenten voor ouders en leerlingen.
 • Onze school is vlot bereikbaar met het openbaar vervoer en is ingeplant in een groen kader.
 • Onze school beschikt over een fietsenstalling geïntegreerd in het gebouw. Deze ruimte is tevens uitgerust met camerabewaking.

Terug naar de top

 

icoon
 Het gebouw biedt onderdak aan meer dan duizend leerlingen

 

Basisschool, Middenschool en Atheneum bevinden zich in een gebouwencomplex in de onmiddellijke omgeving van het station en de bushaltes.

Naast de lokalen voor algemene vakken, beschikt de school over een modern uitgeruste mediatheek en een heleboel vaklokalen. We hebben laboratoria voor wetenschappen, maar ook aardrijkskunde-, geschiedenis- en muziekklassen. Daarnaast is er een aangepaste ruimte voor plastische opvoeding. Alle lokalen zijn uitgerust met een beamer of interactief bord. De campus investeert constant in het up-to-date houden van ICT-infrastructuur. De school beschikt verder over verscheidene sportterreinen, turnzalen voor meisjes en jongens en een ruim schoolrestaurant met warme keuken.

Terug naar de top

 

icoon
 Leerlingenbegeleiding - Rapport

 

De klassenraad wil u een zo duidelijk mogelijk beeld geven van de studievorderingen en het leergedrag van uw kind. Hiervoor komen alle vakleerkrachten, de directie en leerlingenbegeleider op regelmatige basis samen.

De leerlingenbegeleider staat de leerlingen ook op socio-emotioneel vlak bij. Daarnaast concentreert de werking zich ook op leerlingen die studiebegeleiding nodig hebben. Sessies leren leren (algemeen en vakinhoudelijk) worden elk jaar opnieuw aangeboden.

De school werkt aan een actief beleid rond leerstoornissen. Zo is onder meer het gebruik van aangepaste software voor dyslectische leerlingen mogelijk.

De cel leerlingenbegeleiding volgt problematische situaties op. Op onze school zijn ook vertrouwensleerlingen actief. Deze leerlingen, die een bijzondere opleiding hebben gekregen, waken mee over het welbevinden van de medeleerlingen.

Viermaal per jaar krijgt elke leerling een rapport met de evaluaties van het dagelijks werk, in december en juni met de examenprestaties. Alle evaluaties zijn ook via Smartschool raadpleegbaar. De school hanteert transparante deliberatiecriteria en zet een correcte oriëntering van elke leerling centraal.

Terug naar de top

 

icoon
 Oudercontact

 

De oudercontacten sluiten vrijwel onmiddellijk aan op de rapportperiodes, maar ook daarbuiten zijn ouders steeds welkom. Door goed en tijdig te communiceren (brief, e-mail, telefonisch, website, digitaal leerplatform) bereiken we de beste resultaten. Afspraken kunnen digitaal via het schoolplatform gemaakt worden.

Terug naar de top

 

icoon
 Studiebeurs

 

Op de webpagina’s van het Departement Onderwijs vindt u hierover alle informatie: www.ond.vlaanderen.be/studietoelagen/aanvraag.

Terug naar de top

 

icoon  
 Dagindeling

 

Normale uurregeling
1
08.20-09.10 uur
2
09.10-10.00 uur
3
10.00-10.50 uur
Pauze
15 min.
4
11.05-11.55 uur
5
11.55-12.45 uur
Pauze
50 min.
7
13.35-14.25 uur
8
14.25-15.15 uur
9*
15.15-16.05 uur
Woensdag
1
08.20-09.10 uur
2
09.10-10.00 uur
3
10.00-10.50 uur
Pauze
10 min.
4
11.00-11.50 uur
5*
11.50-12.40 uur

*eerder uitzonderlijk in de tweede graad.

Terug naar de top

 

icoon
 Schoolrestaurant

 

De leerling kan in het schoolrestaurant een warme maaltijd gebruiken met soep, hoofdschotel en dessert aan € 3,60 of zijn eigen lunchpakket meebrengen en soep of frisdrank kopen. Er kunnen ook broodjes, al dan niet met groenten, besteld worden (prijzen tussen €2.70 en € 3.50). Alle broodjes worden in eigen beheer en dagvers bereid. Leerlingen die thuis lunchen, kunnen een pasje krijgen waarmee ze de school tijdens de middagpauze kunnen verlaten. Warme maaltijden dienen vooraf te worden gereserveerd. Broodjes kunnen de ochtend zelf (voor 10u15) nog worden besteld.

Voorbeeld van een weekmenu

Maandag Dinsdag Donderdag Vrijdag

Soep

Varkensbrochette

Rijst

Provençaalse saus

Sinaasappel

Soep

Konijnfile

Appelcompote

Aardappelen

IJsje

Soep

Hamburger

Bloemkool

Aardappelen

Appel

Soep

Goulash

Frieten

Vanillepudding

Terug naar de top

 

icoon
 Een verantwoorde studiekeuze

 

Het kiezen van een studierichting is geen formaliteit. Het is een beslissend scharniermoment in het leven van elke jongere. Wij hechten daarom het grootste belang aan een degelijke voorlichting en begeleiding. Ga niet over één dag ijs. Weeg rustig de voor- en nadelen van elke studierichting af. Vraag raad aan het schoolteam, je ouders of het CLB. Zij helpen je graag bij dit proces.

Vooral bij het begin van het derde en vijfde jaar moet elke leerling een belangrijke keuze maken. Voor de overgang naar het eerste leerjaar van de tweede graad (derde leerjaar) werken we daarom intensief samen met onze Middenschool. Als er geen negatief advies is, kies je dikwijls het best consequent voor een studierichting die in het verlengde ligt van wat je al gevolgd hebt.

Soms leidt een verkeerde beslissing tot ontgoocheling. Om dit te vermijden, kan je je de volgende vragen stellen:

1. Leg ik de lat voor mezelf niet te hoog of te laag? Kan ik deze studierichting wel aan?

Elke studierichting stelt eisen die je best eerst toetst aan je eigen mogelijkheden. Je vroegere schoolresultaten vormen hiervoor een goede graadmeter. Had je het vorig schooljaar zeer moeilijk met de leerstof van de kernvakken van de studierichting die je wil inslaan, dan is de kans reëel dat deze moeilijkheden het komende jaar onoverkomelijk zullen worden, aangezien die vakken verder uitgediept worden.
Ga anderzijds ook na of je studiekeuze je voldoende uitdaging biedt. Overweeg bijvoorbeeld een richting met 7 uur wiskunde i.p.v. 5 uur als dit binnen je mogelijkheden ligt.

2. Heb ik een binding met de gekozen studierichting?

Kies voor een studierichting die aansluit bij je interesses. Als de kernvakken je weinig zeggen, dan ga je misschien met te weinig motivatie en enthousiasme aan de slag.
Voor een gepassioneerd lezer van jeugdromans is een talenrichting misschien een goede optie. Houd je de op- en neergang van de bankwereld scherp in de gaten, dan is economie eventueel een passende keuze. Als verwoed natuurliefhebber zal de richting wetenschappen je waarschijnlijk aanspreken. Weet je al wat je later wil studeren of worden? Controleer dan of je met je studiekeuze hiervoor het meest voor de hand liggende pad bewandelt.

3. Heb ik de juiste studiehouding en - methode?

Je moet natuurlijk ook bereid zijn om tijd in je studie te investeren. Alleen door voldoende te oefenen, verwerf je inzicht in de leerstof. Een goede planning is ook veel waard. Elk onderzoek dat je uitvoert, bestaat uit het afwerken van verschillende fases: oriënteren, voorbereiden, uitwerken en reflecteren.

Als in de loop van het schooljaar toch een verandering van studierichtingvóór 15 januari plaats te vinden. De overstap kan op eigen initiatief gebeuren, uiteraard in overleg met de betrokken vakleraren en na officiële kennisgeving en schriftelijke bevestiging door de ouders, of op advies van de begeleidende klassenraad. De twee laatste jaren moet je – behalve in zeer uitzonderlijke gevallen – in dezelfde studierichting volgen.

Wie na het eerste of tweede leerjaar van de tweede graad naar een andere studierichting overstapt, en er vakken krijgt die hij of zij voordien nooit gevolgd heeft, moet zich tijdens de zomervakantie bijscholen. Leerlingen met studiemoeilijkheden krijgen in de loop van het schooljaar bijwerking aangeboden.

In de derde graad begeleiden we de leerlingen zorgvuldig in hun zoektocht naar de juiste studierichting in het hoger onderwijs.

Terug naar de top

 

icoon
 Studiewijzer

 

Mocht je nog twijfelen, dan biedt onze studiewijzer misschien uitkomst. Hiermee kun je toetsen of je over het juiste studieprofiel beschikt voor een studierichting of optie.

icoon
icoon
icoon
icoon
icoon
icoon

 

Terug naar de top

 

icoon
 Onderwijskundige opbouw

 

In de lessentabellen wordt een overzicht gegeven per graad en/of per leerjaar en per studierichting van de vakken en het aantal wekelijkse lestijden.

3de leerjaar   4de leerjaar   5de leerjaar   6de leerjaar

Tweede graad

 

Derde graad

 

Lessentabellen tweede graad ASO

 
STUDIERICHTING

optie*

Economie Latijn Weten-schappen Humane wetenschappen
talen* wetensch.* talen* wetensch.* taal* kunst* dans*
Levensbesch. 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Aardrijkskunde 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Biologie 1 2 1 2 2 2 1 1 1
Chemie 1 2 1 2 2 2 1 1 1
Engels 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Frans 3 3 3 3 3 3 4 4 4
Fysica 1 2 1 2 2 2 1 1 1
Geschiedenis 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Lich. Opvoeding 2 2 2 2 2 2 2 2 1
Nederlands 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Wiskunde 4 5 4 5 5 5 4 4 4
Economie 4 4              
Cultuurwetensch.           2 2 2
Gedragswetensch.           2 2 2
Mediawijsheid en SRC
sociaal-relationele competenties
1   1         1  
Informatica           2*      
Latijn     4 4        
wetenschappelijk werk         4* 2*      
Plast. opvoeding             1  
Muz. opvoeding             1  
Taal 3   3     3    
Dans°               4

 

interne(officieuze)
benaming

 

ECTA ECWE LATA LAWE WEWI* HUWE

°In de studierichting humane wetenschappen (derdejaar) bieden we de mogelijkheid om 4 uur dans te volgen mits voldoende leerlingen zich aanbieden.

*Leerlingen Wetenschappen-wiskunde kunnen kiezen tussen twee opties: 4 uur wetenschappelijk werk of 2 uur wetenschappelijk werk en 2 uur wiskundig gerichte informatica

 

Lessentabellen eerste jaar derde graad ASO (5des) (nieuw vanaf 2017-2018)

 

focus -> 3 uur wiskunde 5 uur wiskunde (3 + 2) 5 uur wiskunde (4 + 1) 7 uur wiskunde
economie modernetalen Latijn modernetalen Humane weten-schappen economie modernetalen Latijn modernetalen Humane weten-schappen economie weten-schappen Latijnweten-schappen moderne talenweten-schappen Latijn wiskunde weten- schappenwiskunde
accent op talen accent op wiskunde
Basisvorming 21u 21u 21u 21u 21u 21u 22u 22u 22u 22u 22u
levensbeschouwlijk vak 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
aardrijkskunde 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nederlands 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Frans 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Engels 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
geschiedenis 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
lichamelijke opvoeding 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
natuurwetenschappen 2 2 2 2 2 2          
biologie             1 1 1 1 1
chemie             1 1 1 1 1
fysica             1 1 1 1 1
wiskunde 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Specifiek gedeelte 8u 8u 7u 8u 8u 7u 8u 8u 8u 8u 7u
economie 4     4     4        
Latijn   4     4     4   4  
Duits 2 2   2 2       2    
Engels 1 1   1 1       1    
Frans 1 1   1 1       1    
cultuurwetenschappen     3     3          
gedragswetenschappen     4     4          
aardrijkskunde             1 1 1   1
chemie             1 1 1   1
fysica             1 1 1   1
1u wiskunde             1 1 1    
4u wiskunde                   4 4
Complementair gedeelte 2u 2u 3u 2u 2u 3u 1u 1u 1u 2u 2u
statistiek en wiskundige uitdieping       2 2 2          
Spaans 2 2 2                
psychologie     1     1          
wiskunde             1 1 1    
chemie                   1  
biologie                    1 1
fysica                   1  
wetenschappelijk werk                     1
Leerlingen kiezen 1 module 1 module 1 module 1 module 1 module 1 module 1 module 1 module 1 module vrijwillig 1 module
financiële vorming 1   1 1   1 1   1 1 1 1
beeld 1 (nieuwe inhoud) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
vlot aan de start 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
burgerschap (scholierenparlement en debat) 1 1 1 1 1 1
psychologie 1 1 1   1 1   1 1 1 1 1
Wetenschappelijke vaardigheden             1 1 1 1 1
biologie             1 1 1    
wetenschappelijk werk             1 1 1 1 1
Spaans(keuze voor 2 jaar)             2* 2* 2* 2*  2*
Totaal aantal uren/week 32(33*) 32 32 32(33*) 32 32 32(33*) 32 32(33*) 32(33*) 32(33*)
  ECTA LATA HUWE ECTA LATA HUWE ECWE LAWE WETA LAWI WEWI

 

Lessentabellen tweede jaar derde graad ASO (6des) voor het schooljaar 2016-2017

 

focus -> 3 uur wiskunde 5 uur wiskunde (3 + 2) 5 uur wiskunde (4 + 1) 7 uur wiskunde
economie modernetalen Latijn modernetalen Humane weten-schappen economie modernetalen Latijn modernetalen Humane weten-schappen economie weten-schappen Latijnweten-schappen moderne talenweten-schappen Latijn wiskunde weten- schappenwiskunde
accent op talen accent op wiskunde
Basisvorming 21u 21u 21u 21u 21u 21u 22u 22u 22u 22u 22u
levensbeschouwlijk vak 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
aardrijkskunde 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nederlands 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Frans 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Engels 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
geschiedenis 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
lichamelijke opvoeding 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
natuurwetenschappen 2 2 2 2 2 2          
biologie             1 1 1 1 1
chemie             1 1 1 1 1
fysica             1 1 1 1 1
wiskunde 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Specifiek gedeelte 8u 8u 7u 8u 8u 7u 8u 8u 8u 8u 7u
economie 4     4     4        
Latijn   4     4     4   4  
Duits 2 2   2 2       2    
Engels 1 1   1 1       1    
Frans 1 1   1 1       1    
cultuurwetenschappen     4     4          
gedragswetenschappen     3     3          
biologie             1 1 1   1
chemie             1 1 1   1
fysica             1 1 1   1
1u wiskunde             1 1 1    
4u wiskunde                   4 4
Complementair gedeelte 2u 2u 3u 2u 2u 3u 1u 1u 1u 2u 2u
statistiek en wiskundige uitdieping       2 2 2          
Spaans 2 2 2                
psychologie     1     1          
wiskunde             1 1 1    
chemie                   1  
aardrijkskunde                     1
fysica                   1  
wetenschappelijk werk                     1
Leerlingen kiezen 1 module 1 module 1 module 1 module 1 module 1 module 1 module 1 module 1 module vrijwillig 1 module
financiële vorming 1   1 1   1 1   1 1 1 1
financiële vorming 2   1 1   1 1   1 1 1 1
beeld 1 (nieuwe inhoud) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
vlot aan de start 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
vlot aan de start 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
burgerschap (scholierenparlement en debat) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
psychologie 1 1 1   1 1   1 1 1 1 1
psychologie 2 1 1   1 1   1 1 1 1 1
wetenschappelijke vaardigheden             1 1 1 1 1
wetenschappelijk werk             1 1 1 1 1
Spaans(keuze gemaakt in 5de jaar)             2*   2* 2* 2*  2*
Totaal aantal uren/week 32(33*) 32 32 32(33*) 32 32 32(33*) 32 32(33*) 32(33*) 32(33*)
  ECTA LATA HUWE ECTA LATA HUWE ECWE LAWE WETA LAWI WEWI

*Keuze Spaans vorig schooljaar (5des) gemaakt. 

 

 

Terug naar de top

 

icoon
 Doorstroming BS - MS - KA
18 jaar
3de graad(KA) ECTA ECWE LATA LAWE LAWI WETA WEWI HUWE 6
5
16 jaar
2de graad(KA) ECTA ECWE LATA LAWE WEWI HUWE 4
3
14 jaar
1ste graad(MS) Latijn-Grieks Latijn Moderne wetenschappen 2
Latijn Moderne wetenschappen 1
12 jaar
Basis(BS) Lager
6 jaar
Kleuter
2,5 jaar

 

Terug naar de top

 

icoon
 Inlichtingen

 

U kan terecht op de volgende nummers

052/25 17 74   leerlingensecretariaat
052/25 17 84   leerlingenbegeleiding
052/25 17 73   economaat
052/25 17 86   directie
 
e-mail   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (leerlingensecretariaat)
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (leerlingenbegeleider)
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (ict-coördinatie)
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (directie)
website   www.kad.be

Terug naar de top

 

icoon
 Informatieavond
 • voor toekomstige leerlingen van het derde leerjaar donderdag 16 mei 2019 om 19.00 uur 
 • voor toekomstige leerlingen van het vijfde leerjaar donderdag 30 juni 2019 om 18.00 uur (oudercontact aansluitend)

Terug naar de top

 

icoon
 Schoolfeest

 

Op zondag 19 mei 2019 (vanaf 14 uur) met mogelijkheid tot inschrijving.

Terug naar de top

 

icoon
 Inschrijvingen

 

Inlichtingen kunnen tijdens het schooljaar van 08.00 tot 16.30 uur op het leerlingensecretariaat of bij de directie worden ingewonnen.

Op het schoolfeest, op zondag 19 mei 2019 (vanaf 14 uur)

In de zomervakantie:

 • tot en met 5 juli 2019 van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.00 uur
 • 16 augustus 2019 van 9.00 to 12.00 uur
 • vanaf 19 augustustot en met 23 augustus 2019 van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.00 uur
 • Op bepaalde dagen werkt de school op afspraak. U kan hier meer informatie vinden.

Wat breng je mee voor een inschrijving?

 • Identiteitskaart
 • Rapport schooljaar 2018-2019
 • Attest schooljaar 2018-2019

Bij de inschrijving zal je gevraagd worden om zowel ons schoolreglement, met bijlagen, als het pedagogisch project van het GO! voor akkoord te ondertekenen. Het schoolreglement kan u ook hier terugvinden. Er zal u tevens gevraagd worden om tegen midden augustus een voorschot ten bedrage van € 150 op het boekenleengeld en de GWP te betalen.

Er zal tevens gevraagd worden om tegen midden augustus een voorschot ten bedrage van €150 om het boekenleengeld en de GWP te betalen.

Terug naar de top

 

icoon
 Afhalen boeken en kluisjes

De leerboeken en werkschriften worden afgehaald eind augustus. De tijdstuppen met de regeling worden via de website meegedeeld. In de polyvalente zaal staan (vrijblijvend) kluisjes ter beschikking. Hierin kunnen leerlingen hun leerboeken, boekentassen, sportkledij, ... opbergen. Het huurgeld bedraagt € 10 en de waarborg voor de sleutel is € 10. Het gebruik van een kluisje wordt aangemoedigd.

icoon
 Kosten

 

De kosten die de school aanrekent zijn afhankelijk van het studiejaar en de studierichting. Het boekenleengeld bestaat uit de bijdrage voor de volgende zaken: kopieën, werkschriften, huur leerboeken, abonnementen, Reprobel, licenties (software en Smartschool), elektronische betaalkaart en schoolagenda.

In 2017-2018 bedroeg het aangerekende bedrag:

 

voor de derdes boekenleengeld, kopieën, werkschriften en abonnementen tussen € 180 en € 227
uitstappen tussen € 20 en €50
GWP € 110
voor de vierdes boekenleengeld, kopieën, werkschriften en abonnementen tussen € 206 en € 239
uitstappen tussen €55 en €90
GWP € 170
voor de vijfdes boekenleengeld, kopieën, werkschriften en abonnementen tussen €204 en € 253
uitstappen tussen €45 en €85
GWP € 350
voor de zesdes boekenleengeld, kopieën, werkschriften en abonnementen tussen € 194 en € 239
uitstappen tussen € 65 en € 135
GWP € 450

Terug naar de top

 

icoon
 Kluisjes

 

In de polyvalente zaal staan kluisjes ter beschikking. Hierin kunnen de leerlingen hun leerboeken, boekentassen, sportkledij,… opbergen. Het huurgeld bedraagt € 10 en de waarborg voor de sleutel is € 10.

Terug naar de top

 

icoon
 Bereikbaarheid
 • Dendermonde is centraal gelegen binnen de driehoek Antwerpen – Brussel – Gent
 • Dendermonde is vlot bereikbaar met het openbaar vervoer, de wagen of de fiets.
 • Openbaar vervoer – NMBS & DE LIJN
  De school ligt op 300m van het station.

Terug naar de top

 

icoon
 Internaat

 

Het internaat is gelegen in een mooi en natuurlijk kader aan de Brusselse Forten, in de onmiddellijke omgeving van de school.

 • Algemene gegevens

  INTERNAAT VAN HET GEMEENSCHAPSONDERWIJS
  Galeidestraat 30
  9200 Dendermonde
  052 21 90 77

  e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  www.internaatdendermonde.be
 • Inschrijvingen gebeuren in het internaat steeds na afspraak.

 

Terug naar de top

 

icoon
 CLB

 

Centrum voor leerlingenbegeleiding Dendermonde

 • CLB
  Grote Markt 25
  9200 Dendermonde
  Tel.: 052 33 88 80 Fax: 052 22 45 68
  e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   

 • Voor het KA bestaat het CLB-team uit:
  Hilde Merckx, directeur This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Maggie Temmerman, CLB-arts This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Astrid De Bisschop, maatschappelijk werker This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Femke Verbeke, psycholoog This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Mieke Drieghe, verpleegkundige This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • De CLB-medewerkers nemen deel aan de oudercontacten. In het kader van een effectieve leerlingenbegeleiding gebeurt op regelmatige basis overleg.

Terug naar de top