Wereldburger worden door Europeër te zijn... De KAD-jeugd krijgt Europese vleugels!

Het idee achter ‘Model European Parliament’, kortweg MEP, is zo'n 25 jaar geleden ontstaan op een school in Nederland. Bedoeling was om via een simulatiespel de rol van het Europees parlement bij de leerlingen aanschouwelijk te maken. Al snel werd dit concept opgepikt door andere Nederlandse scholen waarna het gestaag uitbreidde over het hele land. Daar bleef het echter niet bij.

Door zijn sterke pedagogische waarde heeft het MEP ook in andere Europese lidstaten zijn weg naar de scholen gevonden. In sommige landen is dat provinciaal/regionaal geregeld, soms zijn dat maar enkele scholen of zelfs maar één school die meedoet; soms is er een officiële organisatie in het land, soms wordt alles door één of meerdere leerkrachten georganiseerd. Daarenboven kunnen jaarlijks, de tien beste leerlingen hun land vertegenwoordigen tijdens een internationale MEP-Conferentie.

Het KAD is één van de dertien scholen in Vlaanderen die aan MEP deelneemt en ieder jaar opnieuw worden onze leerlingen gelauwerd voor hun inzet en toewijding in dit simulatiespel.

Kan elke leerling deelnemen? Ja, de selecties staan open voor alle leerlingen van het 4e jaar waarvan we er 6 naar het MEP mogen afvaardigen. De criteria waaraan een kandidaat-MEPer moet voldoen zijn: een goede algemene kennis bezitten, helder en accuraat de eigen mening over diverse, maatschappelijke, sociale, economische, politieke, … thema’s kunnen verwoorden, een open geest hebben voor de ideeën van anderen over de landsgrenzen heen en het Engels, als voertaal, vlot beheersen.

En hoe ervaren onze leerlingen zelf hun MEP-avontuur?

Alle leerlingen die tot nu toe hebben deelgenomen aan een MEP geven aan dat ze persoonlijk gegroeid waren, hadden geleerd voor een groter publiek te spreken, over zwaarwichtiger onderwerpen konden meepraten, een bredere kijk op het leven hadden gekregen en gemakkelijker contacten konden leggen met jongeren uit andere streken van België of zelfs van heel Europa.