‘Cultuuroverdracht is van groot belang voor ieders betrokkenheid bij de samenleving. Wie kennisneemt van kunst, erfgoed en media, en daar bewust en actief mee bezig is, doet mee aan de samenleving en ontwikkelt begrip voor andere normen, waarden en culturen.’ (Mark Mieras, wetenschapsjournalist).

 

Wij treden daarenboven de stelling bij dat cultuur en creativiteit van groot belang zijn voor onze kenniseconomie en zijn er van overtuigd dat wij, door cultuureducatie te verankeren in onze schoolwerking, het creatieve vermogen van onze leerlingen sterker ontwikkelen.

Door een cultuurbeleid te formuleren, cultuureducatie structureel in het curriculum in te bouwen - binnen de pool Humane Wetenschappen hebben de leerlingen de mogelijkheid om een verdiepingstraject ‘Kunst en Cultuur’ te volgen - en samenwerkingen aan te gaan met culturele instellingen zoals CC Belgica, zorgt onze cultuurgangmaker Mevr. Jirka Claessens ervoor dat cultuur een vanzelfsprekende plaats krijgt in onze school en elke leerling kennis maakt met kunst, erfgoed en media.

De concrete invulling is voor het 3e, 4e, 5e en 6e jaar verschillend maar wordt telkens klasoverstijgend georganiseerd en omvat o.a. het bijwonen – intra en extra muros, tijdens en na de schooluren - van toneel- en muziekopvoeringen, voorstellingen van ‘cult’ films of films met een specifieke sociale, esthetische of culturele betekenis; het inrichten van filmnamiddagen Frans, Engels en Duits mét voor- en nabespreking in de doeltalen (F/E/D); het creatief aan het werk gaan met ‘woorden’ tijdens de jaarlijks poëziedag, …

Cultuureducatie op het KAD is levendig, concreet en aanschouwelijk. Het draagt bij tot eenieders taal-, emotionele en sociale ontwikkeling.

Inspireren, stimuleren, motiveren, de leerlingen onvergetelijke ervaringen laten opdoen, hen leren ‘kijken’, analyseren, onderzoeken en toepassen, creëren, reflecteren, zelfstandig en in groep leren werken, interpreteren en waarderen, … is ons richtsnoer.

Het KAD treedt deze uitspraak graag, en met verve, bij!